>>[Instrument muzical cu corzi]
Rewafu 
Liuqin 
Guqin
Jiayeqin 
Huobusi 
Dongbula 
Ruan 
Konghou 
>>[Instrument muzical cu corzi şi arcuş]
Banhu 
Matouqin 
Leiqin 
Niutuiqin 
Gaohu 
Erhu 
>>[Instrument muzical de suflat]
Xibili 
Houguan 
Xiao 
Guanzi 
Xun 
Sheng 
Huluxiao 
Fluierul 
>>[Instrument cu corzi şi de percuţie]
Ţampalul 
>>[Instrument muzical cu muştiuc în gură]
Kouxian 
>>[Instrument muzical de percuţie]
Qin 
Bianzhong 
Gong 
Tobă