Sistemul politic

中国国际广播电台

     

      Republica Populară Chineză este o ţară socialistă, cu dictatură popular-democratică, condusă de clasa muncitoare şi bazată pe alianţa dintre muncitori şi ţărani . Socialismul reprezintă sistemul de bază al ţării.

       Constituţia

          Constituţia este legea fundamentală a Chinei. Ea cuprinde principiile de bază ale sistemului social şi ale sistemului de stat, ale structurilor şi sferelor de activitate ale instituţiilor guvernamentale, precum şi drepturile şi obligaţiile elementare ale cetăţenilor. Constituţia prevede care sunt drapelul naţional, imnul de stat şi capitala. Ea dispune de cea mai mare putere juridică, fiind baza tuturor celorlalte legi şi regulamente. Nici un act normativ nu are voie să contravină prevederilor Constituţiei.

        Programul comun al Conferinţei Consultative Politice Populare din China”, program al Frontului Unit Democratic Popular din ţara noastră, a fost adoptat la prima sesiune în plen a Conferinţei Consultative Politice  Populare şi promulgat la 29 septembrie 1949. Înainte de promulgarea în 1954 a Constituţiei, acest program a jucat rolul de constituţie provizorie.

          După crearea la 1 octombrie 1949 a Republicii Populare Chineze, au fost promulgate în 1954, 1975, 1978 şi respectiv, în 1982 4 variante ale constituţiei.

            Actuala constituţie a fost aprobată în cea de-a 5-a sesiune a celei de-a 5-a legislaturi a Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului şi a intrat în vigoare la 4 decembrie 1982. Aceasta a menţinut şi a dezvoltat principiile de bază cuprinse în varianta din 1954, a sintetizat experienţa acumulată în procesul de dezvoltare a socialismului din ţara noastră, a asimilat experienţa altor ţări, fiind o lege fundamentală cu specific chinez şi adaptabilă cerinţelor construcţiei de modernizare socialistă din ţara noastră. În constituţie sunt stipulate sistemul politic şi cel economic din ţara noastră, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor, structurile aparatului administrativ al statului şi atribuţiile acestora, obiectivele de perspectivă ale statului şi altele. Cele 4 principii, reforma şi deschiderea sunt considerate drept orientări de bază pentru poporul chinez. Se subliniază că nici o organizaţie sau persoană nu are voie să încalce prevederile constituţiei.

            Constituţia Chinei are 5 părţi: principii generale, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor, structurile aparatului de stat, drapelul naţional şi stema ţării, în total sunt 138 de articole.

 

       Sistemul Adunărilor Reprezentanţilor Poporului

            Adunarea Reprezentanţilor Poporului reprezintă forma politică a statului chinez, formă organizatorică a dictaturii popular-democratice  din ţara noastră. Spre deosebire de parlamentele din occident, Adunările Reprezentanţilor Poporului reprezintă organele puterii supreme . Cetăţenii chinezi care împlinesc 18 ani au dreptul de a alege şi de a fi aleşi. Componenţa adunărilor la nivelul comunal şi judeţean se determină prin alegeri cu vot direct, iar cele de la nivelul judeţean în sus - prin alegeri cu vot indirect. Adunarea Naţională este alcătuită din reprezentanţii aleşi de provinciile, regiunile autonome, municipiile cu subordonare centrală şi de armată. Adunările au un mandat de 5 ani şi anual se desfăşoară o sesiune plenară.

                 La sesiunile anuale ale adunărilor populare se prezintă raportul de activitate al guvernului şi alte rapoarte importante care sunt supuse examinării pentru adoptarea rezoluţiilor corespunzătoare. În perioadele dintre sesiuni, comitetele permanente ale adunărilor populare – organele permanente ale adunărilor populare de la diferite niveluri – îndeplinesc atribuţiile ce le revin. Aceste atribuţii includ interpretarea constituţiei, supravegherea implementării acesteia, elaborarea şi revizuirea actelor normative care nu au fost adoptate la adunările populare, prezentarea raportului de activitate şi altele.

                  Atribuţiile elementare ale adunărilor populare includ drepturile la legislaţie, supraveghere, hotărâre, desemnare şi demitere etc. Întocmirea unor programe de dezvoltare economico-socială pentru anumite perioade constituie o importantă măsură pentru stimularea dezvoltării societăţii chineze. Programele sunt validate după aprobarea lor de către Adunarea Naţională a Reprezentanţilor Poporului. Constituţia Chinei prevede, totodată, că principalii conducători ai ţării, precum preşedintele statului, preşedintele Comitetului Permanent al Adunării Naţionale a    Reprezentanţilor Poporului, sunt aleşi în cadrul congreselor Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului, iar primul-ministru şi miniştrii sunt numiţi în urma aprobării de către aceasta. Forul legislativ suprem mai are dreptul să propună, prin anumite proceduri, proiectul de rezoluţie privind demiterea preşedintelui Comitetului Permanent al Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului, a preşedintelui statului, a primului ministru şi a altor demnitari.

         Sistemul cooperării multipartide şi al consultărilor politice

              Sistemul cooperării multipartide şi al consultărilor politice, condus de Partidul Comunist Chinez , este sistemul politic de bază al Chinei. În ţara noastră, Partidul Comunist este partidul de guvernământ, dar mai există 8 partide democratice. Acestea din urmă existau înainte de crearea Republicii Populare Chineze. Pe plan politic, ele sprijină conducerea Partidului Comunist Chinez, aceasta fiind opţiunea lor formată în decursul luptei comune şi al cooperării îndelungate cu Partidul Comunist. Toate partidele politice acţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei. Din punct de vedere organizatoric, partidele democratice din China sunt independente, se bucură de libertatea politică prevăzută de Constituţie, de independenţă organizatorică şi egalitatea în faţa legii. În cooperare cu partidele democratice, Partidul Comunist acţionează pe baza principiului: „Coexistenţă îndelungată, supraveghere reciprocă, sinceritate şi încredere, împărtăşirea în comun atât a bucuriilor, cât şi a necazurilor.„

            Partidele democratice din China nu sunt de opoziţie, ci participă la luarea deciziilor. Ele sunt consultate pentru elaborarea politicilor de importanţă majoră, stabilirea candidaţilor la funcţiile importante şi participă la gestionarea problemelor importante ale statului, la elaborarea şi implementarea politicilor şi a legilor.

            Înainte de luarea deciziilor importante cu privire la destinul ţării şi la viaţa poporului, Partidul Comunist ascultă părerile şi propunerile partidelor democratice, dar şi pe ale persoanelor care nu fac parte din nici un partid. Ele ocupă o anumită pondere în componenţa Adunării Naţionale, a adunărilor populare de la diferite niveluri şi a comisiilor speciale, fapt care le permite să participe la viaţa politică a statului şi să joace rol de supraveghere. Ele ocupă, de asemenea, o anumită pondere în componenţa Conferinţei Consultative Politice Populare (for consultativ) . În autorităţile de la diferite niveluri există reprezentanţi ai partidelor democratice şi ai persoanelor care nu sunt membre ale nici unui partid.

          Principalele forme ale cooperării multipartide şi ale consultărilor politice din ţara noastră sunt următoarele:

          1. Conferinţa Consultativă Politică Populară. Aceasta este forul unde sunt consultate diferitele partide politice, organizaţii populare şi reprezentanţi ai diferitelor cercuri.

          2. Mesele rotunde organizate de către Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez şi comitetele de partid ale autorităţilor locale, la care sunt invitaţi reprezentanţi ai partidelor democratice şi ai persoanelor fără de partid. În cadrul meselor rotunde se prezintă problemele de importanţă majoră apărute în viaţa politică şi socială a ţării, politicile şi orientările politice importante, listele candidaţilor pentru conducerea statului şi a autorităţilor locale, candidaţii forurilor legislativ şi consultativ. Cu aceste ocazii, sunt ascultate părerile şi propunerile lor în legătură cu probleme menţionate.

          3. Membrii partidelor democratice care fac parte din adunările populare de la diferite niveluri îndeplinesc funcţiile lor de deputaţi.

          4. Unii membri ai partidelor democratice sunt desemnaţi în funcţii importante în Consiliul de Stat, ministere şi în autorităţile guvernamentale de la nivel judeţean în sus.

           5. Unii membri ai partidelor democratice sunt numiţi în funcţii de conducere în procuraturi şi în instanţele judecătoreşti.