>>[Împăraţi chinezi]
Împăratul Qinshihuang--Întemeitorul puterii centralizate 
Liu Bang- împăratul Hangaozu
Marele Yu    • Yao şi Shun   • Shen Nongshi 
Fu Xishi 
>>[Politicieni şi ideologi antici]
Han Feizi-reprezentantul al învăţăturii Şcolii legaliste 
Zhuang Zi     • Meng Zi 
Confucius şi doctrina lui 
Lao Zi 
>>[Oameni de ştiinţă din antichitate Chinei]
Zu Chongnzhi şi numărul pi 
Li Shizhen 
Zhang Heng, astronom faimos din dinastia Han de est 
>>[Alţi]
Hua Tuo, medic faimosdin antichitate Răscoala condusă de Chen Sheng şi Wu Guang  
Wang Zhaojun   • Yan Zi  • Su Wu  •Guan Zhong şi Bao Shuya  
Regele ChuzhuangwangYu Boya şi Zhong Ziqi 
Sun WuQi Jiguang
Xuan Zhang  • Jian Zhen